Zdobywanie kwalifikacji

W związku z tym, że niemiecka konstytucja gwarantuje w artykule 12 swobodę wyboru zawodu, to kształcenie zawodowe jest w Niemczech silnie wspierane.

Bezrobotni, zagrożeni bezrobociem, a także wszyscy ci, którzy szukają pracy, mogą otrzymać pomoc finansową, która ma przyczynić się do znalezienia przez nich pracy. Pomoc finansowa dla kształcących się jest przyznawana tylko w przypadku, gdy nauka ma charakter zawodowy.
Podjęcie zatrudnienia w wymiarze przynajmniej 15 godzin tygodniowo w innych krajach Unii Europejskiej (w tym w Polsce) może być pod pewnymi warunkami również objęte pomocą finansową w zakresie kształcenia.
Kolejną pomocą finansową związaną z kształceniem się jest pomoc młodzieży podejmującej naukę zawodową poza miejscem zamieszkania, o ile dom rodziców jest na tyle daleko oddalony od szkoły lub uczelni, że uczeń bądź student musi mieszkać poza domem rodziców.
Państwo socjalne przejmuje na siebie także koszty osób szukających pracy w zakresie dokształcania zawodowego. Myślą przewodnią tej pomocy finansowej jest zdobycie pracy dzięki nowym kwalifikacjom zawodowym oraz nabytym umiejętnością.
Osoby bez pracy otrzymują bony na kształcenie. Państwo pokrywa koszty szkoleń, dojazdów, zakwaterowania w miejscu odbywania szkolenia, a także koszty utrzymania dzieci.

Pomoc finansowa w zakresie dokształcania się wypłacana jest dodatkowo do zasiłku dla bezrobotnych. Skraca jednak okres, w którym normalnie przysługuje bezrobotne.