Wysokie świadczenia emerytalno-rentowe

1050 EUR mężczyźni

 

750 EUR kobiety

Wysokie niemieckie

emerytury zabezpieczają

godną starość w Polsce !

 

Osobom pracującym w Niemczech przysługują cztery różne formy wypłacenia pieniędzy z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych. Są nimi: emerytura, renta, świadczenie rehabilitacyjne i zwrot składek. O każde z w/w świadczeń trzeba złożyć wniosek. Samo uzyskanie wieku emerytalnego lub wystąpienie przesłanek do pobierania renty nie wystarczą, aby otrzymać pieniądze. Istnieje zatem prawo, ale o wypłatę świadczenia trzeba się ubiegać.

Świadczenie emerytalne uzyskuje się po osiągnięciu wieku emerytalnego. Osobą uprawnioną do otrzymania niemieckiej emerytury jest ten, kto opłacał w Niemczech składki na ubezpieczenie. Minimalny okres ubezpieczenia wynosi 5 lat. Okresami zaliczanymi na poczet emerytury są wszystkie okresy składkowe począwszy od 16 roku życia. Podejmowanie nauki, okresy wykonywania pracy, okresy bezrobocia, okresy chorobowe, ciąża, wychowywanie dziecka są zaliczane jako okresy składkowe i od nich zależy wysokość przyznanej emerytury. Na ich podstawie ustala się kapitał początkowy. W Niemczech przeciętna wysokość emerytur wynosi 1.050 EUR dla mężczyzn i 750 EUR dla kobiet, a w statystyce tej uwzględniane są zarówno zachodnie, jak i wschodnie kraje związkowe.

Renta przysługuje osobom o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Świadczenie to wypłacane jest także wtedy, gdy występuje tylko czasowa niezdolność do pracy. W Niemczech istnieje także renta rodzinna, którą wypłaca się w związku ze śmiercią członka rodziny. Otrzymują ją najczęściej małżonek lub niepełnoletnie dzieci osoby zmarłej.

Rehabilitacja lecznicza i zawodowa ma na celu wyeliminowanie niezdolności do pracy, która wystąpiła na skutek złego stanu zdrowia lub wynika z niepełnosprawności. Osoba uprawniona zamieszkała w Polsce otrzymuje niemieckie świadczenie rehabilitacyjne wtedy, gdy w miesiącu złożenia wniosku opłaciła obowiązkową składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w Niemczech. Druga możliwość uzyskania świadczenia występuje bezpośrednio po ubezpieczeniu obowiązkowym, np. bezpośrednio po ostatnim miesiącu świadczenia pracy. Wnioskodawca w miesiącu złożenia wniosku musi być niezdolny do pracy. Dopiero spełnienie jednej z przesłanek uprawnia do otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego.

Zwrot składek otrzymują obywatele innych krajów unijnych (np. obywatele Polski), którzy odprowadzali w Niemczech składki, ale nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia i nie mają prawa do dobrowolnego ubezpieczenia lub osiągnęli ustawowy wiek emerytalny i nie spełniają warunku posiadania 5-letniego minimalnego okresu ubezpieczenia. Składki obowiązkowe i dobrowolne są zwracane w połowie, a składki na dodatkowe ubezpieczenie w całości.