Wypowiedzenie umowy faksem

Wypowiedzenie wysłane przez pracownika do pracodawcy przez faks jest nieważne. Oczywiście ta sama zasada dotyczy także wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę drogą faksową.

Zgodnie z paragrafem 623 BGB wypowiedzenie dla swojej skuteczności wymaga formy pisemnej.
Z tego też powodu musi być dostarczone w formie pisemnej w oryginalnej wersji z podpisem. Może być złożone osobiście lub wysłane pocztą. W przypadku wyboru drogi pocztowej warto wysłać wypowiedzenie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, aby mieć dowód na to, że druga strona przyjęła wypowiedzenie.

Jeżeli wypowiedzenie zawiera błędy co do formy, to jest nieważne. Wypowiedzenie wysłane faksem nie jest formą dopuszczoną przez prawo, więc nie może być ważne. Brakuje na nim własnoręcznego podpisu, który jest bezwzględnie wymagany przy złożeniu wypowiedzenia.