Wypowiedzenie pracy

Umowy na czas nieokreślony, które kończą się wypowiedzeniem, zgodnie z zamysłem ustawodawcy chronią pracownika określonym w przepisach prawa pracy okresem wypowiedzenia.
Zgodnie z § 622 Abs. 1 BGB najkrótszy okres wypowiedzenia wynosi 4 tygodnie i liczony jest bądź do 15. dnia miesiąca, bądź też do ostatniego dnia miesiąca.
W przypadku dłuższego okresu zatrudnienia § 622 Abs. 2 BGB przewiduje dłuższe okresy wypowiedzenia, które zawsze kończą się z ostatnim dniem miesiąca:

  • jeden miesiąc po 2-letniej pracy w tym samym przedsiębiorstwie
  • dwa miesiące po 5-letniej pracy w tym samym przedsiębiorstwie
  • trzy miesiące po 8-letniej pracy w tym samym przedsiębiorstwie
  • cztery miesiące po 10-letniej pracy w tym samym przedsiębiorstwie
  • pięć miesięcy po 12-letniej pracy w tym samym przedsiębiorstwie
  • sześć miesięcy po 15-letniej pracy w tym samym przedsiębiorstwie
  • siedem miesięcy po 20-letniej pracy w tym samym przedsiębiorstwie

Przy naliczeniu okresów pracy w jednym przedsiębiorstwie nie bierze się pod uwagę okresów pracy zatrudnionego, które przypadają na przedział wiekowy do lat 25.
W przypadku umowy na czas próbny okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Umowa próbna może być z kolei zawarta na okres do 6 miesięcy.
Wypowiedzenie liczy się od dnia dostarczenia wypowiedzenia.
Wypowiedzenie musi mieć zawsze formę pisemną, o czym stanowi § 125 BGB.
Podstawa prawna:
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
„Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch das Gesetz vom 28. September 2009 (BGBl. I S. 3161) geändert worden ist”