Słaba znajomość języka podstawą do wypowiedzenia

Słaba znajomość języka niemieckiego może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę.

Za podstawę do wypowiedzenia uznaje się niezrozumienie przez pracownika poleceń pracodawcy.

Bundesarbeitsgericht w orzeczeniu z dnia 20.01.2010 uznał, że pracodawca może powołać się w wypowiedzeniu stosunku pracy na niewystarczającą znajomość języka niemieckiego przez pracownika. Brak odpowiedniego poziomu znajomości języka w takiej sytuacji nie traktuje się jako dyskryminacji pracownika ze względu na pochodzenie etniczne (§ 3 Abs. 2 AGG), gdyż pracodawca ma prawo wymagać od swoich pracowników znajomości języka, gdy znajomość jest niezbędna do wykonywania pracy.

Pracodawca dąży zatem do legalnego, nie podyktowanego przesłankami etnicznymi celu, jeżeli wprowadza w zakładzie pracy pisemne polecenia odnośnie wykonywania pracy. Przykładowo, jeżeli powołuje się na niezbędną znajomość języka z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Podstawa prawna:
BAG, Urteil vom 20. 1. 2010, Az. 2 AZR 764/08