Rejestracja agencji pracy tymczasowej w Niemczech

Działalność gospodarczą związaną z zarobkowym oddelegowywaniem pracowników do pracy u innego pracodawcy można prowadzić generalnie w każdej formie prawnej. Jednak większość istniejących już agencji pracy tymczasowej w Niemczech wybrała jako formę działalności spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Obowiązkiem jest złożenie wniosku o zezwolenie.

Zanim zostanie złożony wniosek o takie pozwolenie, to agencja pracy musi już dysponować następującymi dokumentami :
• numer przedsiębiorstwa nadany w Urzędzie Pracy
• numeru podatkowy nadany w Urzędzie Skarbowym
• wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego

Dodatkowe dokumenty, jakie są potrzebne do złożenia wniosku o zezwolenie na zarobkowe oddelegowywanie pracowników do pracy u innego pracodawcy to przede wszystkim sam wniosek, w którym zawarte są pytania o przedsiębiorstwo, ale także i osobiste pytania skierowane do osoby wnioskującej. Zdolność do wypożyczenia pracownika nie wynika tylko z działalności firmy, ale także z osobistych relacji i cech jej prawnego przedstawiciela.

Do składanego wniosku muszą zostać dołączone następujące dokumenty:
• aktualny wyciąg z rejestru handlowego, jeżeli firma podlega wpisowi lub dobrowolnie zostaje wpisana
• kopię umowy spółki w celu wyjaśnienia stosunku prawnego
• egzemplarz dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności gospodarczej
• w celu ustalenia osobistych kwalifikacji: dowód potwierdzający niekaralność zarówno osoby wnioskującej – przedstawiciela prawnego, jak i kierownika oddziału będącego na terenie Niemiec
• odpowiednio do rodzaju działalności w urzędzie ds. porządkowych i bezpieczeństwa publicznego trzeba złożyć wniosek o wyciąg z centralnego urzędu działalności gospodarczej: dla osób prawnych i bez osobowości prawnej jest to GZR4, a w innych przypadkach GZR3
• zaświadczenie o niezaleganiu w płaceniu składek i podatków
• zaświadczenie o niezaleganiu wobec głównej kasy chorych odnośnie wypożyczanych pracowników
• deklaracja zgody na wykazywanie dochodów przed Urzędem Skarbowym

Zarówno wzór umowy o wypożyczenie pracownika innemu pracodawcy, jak również wzór umowy o przekazanie pracownika muszą zostać dołączone do wniosku. Merytoryczna kontrola umów nie ma większego wpływu na proces składania wniosku, ale treść przedłożonych umów ma bardzo duże znaczenie przy późniejszej kontroli.

Aby zapewnić wystarczającą wiarygodność i wypłacalność agencji pracy, to potrzebne jest 10.000 euro środków finansowych na każdych pięciu wypożyczanych pracowników. Każdy kolejny pracownik wypożyczany to dodatkowe 2.000 euro zabezpieczenia finansowego. Jeżeli agencja pracy chce przykładowo wypożyczyć 100 pracowników, to musi posiadać środki finansowe w wysokości min. 200.000 euro.

Przy składaniu wniosku należy zwrócić uwagę na kompletność dokumentów, ponieważ dodatkowe żądania mogą prowadzić do opóźnienia w wydaniu decyzji. Jeśli nie ma możliwości złożenia wszystkich dokumentów, ponieważ odpowiedzialne urzędy jeszcze ich nie dostarczyły, wówczas w ocenie osoby rozpatrującej leży wydanie pozwolenia z zastrzeżeniem odwołania od tej decyzji. Ocenie osoby rozpatrujące podlega również ograniczenie, w razie potrzeby, zakresu decyzji do odpowiedniego stopnia, dlatego poleca się uprzednie wyjaśnienie sprawy z osobą odpowiedzialną.

Źródło: Informator Federalnej Agencji Pracy.