Gwarancje socjalne

Niemcy są wysokorozwiniętym krajem socjalnym.
Zasada państwa socjalnego znalazła swój zapis w niemieckiej konstytucji. Artykuł 20 ustęp 1, a także artykuł 28 ustęp 1 konstytucji Republiki Federalnej Niemiec gwarantują nienaruszalną zasadę państwa socjalnego. Charakter socjalny państwa jest zobowiązaniem politycznym. Państwo musi zapewnić swoim obywatelom podstawy do egzystencji. Jest także zobowiązane do wyrównywanie różnic pomiędzy biedniejszymi a bogatszymi i stosuje zasadę równości socjalnej. Zabezpieczenie starości oraz zabezpieczenie ryzyka życiowego – jak przykładowo choroba, stan wymagający opieki, czy bezrobocie spowodowane utratą pracy – są fundamentem niemieckiego państwa socjalnego.

Różnorodność świadczeń socjalnych i ich wysokość jest imponująca. Dowodzi to tezie, iż Niemcy jako nowoczesne państwo są bardzo rozwiniętym krajem o charakterze socjalnym, gdzie pracownika i jego rodzinę stawia się na piedestale. Narodzenie dziecka, posiadanie dzieci, zmniejszenie zdolności do pracy, skrócenie czasu pracy, czy też wiele innych czynników wpływa na wystąpienie u uprawnionych osób prawa do wypłacania świadczeń socjalnych. Polscy pracownicy i przedsiębiorcy jako obywatele unijni mogą korzystać z całego pakietu niemieckich świadczeń, jeżeli tylko spełnią wymagane ku temu przesłanki. Polscy wnioskodawcy są przede wszystkim na równi traktowani z niemieckimi pracownikami i przysługują im te same prawa socjalne co Niemcom i mają zagwarantowane równouprawnienie w dostępie do nich.