Familienbeihilfe

Familienbeihilfe to świadczenie pieniężne o charakterze zasiłku rodzinnego, które jest wypłacane rodzicom w Austrii. Familienbeihilfe to odpowiednik niemieckiego Kindergeld. Jednak występują znaczące różnice pomiędzy zasiłkiem rodzinnym w Austrii a zasiłkiem rodzinnym w Niemczech. Wysokość Familienbeihilfe uzależniona jest przede wszystkim od wieku posiadanych dzieci. Wysokość zasiłku rodzinnego wzrasta wraz z ilością dzieci, a wysokość dochodów rodziców nie ma wpływu na wypłatę świadczenia, gdyż nie obowiązuje żadna granica dopuszczalnego dochodu.

Rodzice otrzymują Familienbeihilfe co drugi miesiąc, aż do momentu rozpoczęcia pracy zawodowej dziecka, jednakże nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 25 lat. Zasiłek wypłaca się z reguły matce dziecka (warunkiem jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego przez rodziców) chyba, że zostanie złożony wniosek o wypłatę świadczenia dla ojca. Szczególnie w przypadku pracowników wyjeżdżających z Polski do pracy w Austrii, właśnie wielu ojców składa wniosek o wypłatę świadczenia. Zgoda matki jest w takim wypadku obligatoryjna. W przypadku gdy rodzice żyją osobno, to prawo do pobierania świadczenia ma ta osoba, u której mieszka dziecko. Zasiłek rodzinny nie jest wypłacany na dzieci, które odbywają zasadniczą służbę wojskową lub służbę zastępczą. Zasiłek rodzinny (wcześniej nazywany Kinderbeihilfe) jest finansowany z funduszy przeznaczonych na politykę rodzinną Środki te są pozyskiwane od pracodawców, którzy ustawowo zobowiązani są wpłacać określoną sumę na poczet wypłaty zasiłku rodzinnego.

Osoby mające prawo do zasiłku rodzinnego w Austrii :
• obywatele Austrii
• obywatele UE/EOG (w tym: obywatele Polski) oraz obywatele Szwajcarii
• obywatele państw trzecich, którzy przebywają w Austrii na podstawie dokumentu uprawniającego ich do stałego pobytu w Austrii
• osoby ze statusem uchodźcy na podstawie ustawy Asylum

Prawo do zasiłku rodzinnego dla dziecka lub dzieci przysługuje osobom posiadającym stałe miejsce pobytu w Austrii i które żyją z dzieckiem w tym samym gospodarstwie domowym. O zasiłek rodzinny może starać się każda osoba spełniająca powyższe warunki.

Austriacki zasiłek rodzinny przysługuje :

a) na wszystkie dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia,

b) na dzieci, które ukończyły 18 lat, przysługuje zasiłek wtedy, gdy znajdują się one w trakcie nauki zawodu, studiów oraz przeszkoleń,

c) dzieciom powyżej 18 roku życia, które ukończyły kształcenie i szkolenie zawodowe, od 01.03.2011 nie przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych – nawet gdy są one zarejestrowane jako bezrobotne.


Okres otrzymywania austriackiego zasiłku rodzinnego na dziecko :

• Od 1 Lipca 2011 zostało wprowadzone ograniczenie wiekowe zasiłku rodzinnego. Wraz z nową regulacją zasiłek rodzinny przysługuje dzieciom, które nie ukończyły 24 roku życia

• Jeśli spełnione są określone warunki, zasiłek rodzinny może być wypłacany do 25 roku życia.

• W okresie od ukończenia nauki przez dziecko i podjęcia dalszego kształcenia zawodowego przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego, pod warunkiem, że dziecko nie ukończyło 24 rok życia.

• Na dorosłe dzieci, które studiują, przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych pod warunkiem, że planowany okres studiów i pozytywne wyniki uzyskane w nauce zostały przedłożone urzędnikom i o nie zostały uzupełnione akta sprawy.


Zasady przyznawania austriackiego zasiłku rodzinnego osobom do 25 roku życia :

• Jeśli zostanie przedłożone zaświadczenie o trwającym kształceniu się w zawodzie lub o odrabianiu służby cywilnej.

• Jeżeli studentka urodziła dziecko lub w dniu jej 24 urodzin była w ciąży.

• Jeśli studia trwają przez co najmniej 10 semestrów, a zostały rozpoczęte w roku kalendarzowym, w którym dziecko miało 19 lat (przy zachowaniu minimalnego okresu studiów aż do ukończenia studiów).

• Jeśli pełniona dobrowolna pomoc w ramach wolontariuszu została zakończona w państwie (w Austrii) jako miejscu działań.

W niektórych przypadkach nie obowiązuje limit wieku dziecka i austriacki zasiłek rodzinny można otrzymać nawet na zupełnie dorosłe dziecko, które wcale nie pobiera nauki. Jednak ustawodawca bardzo sztywno określił zasady, według których rodzicom przysługuje świadczenie bez zachowania jakiegokolwiek limitu wieku dziecka. W przypadku gdy mamy do czynienia z dzieckiem będącym upośledzonym w stopniu trwałym, to wobec takiego dziecka nie stosuje się ograniczeń wiekowych, o ile kalectwo dziecka wystąpiło przed jego 21 urodzinami lub w trakcie nauki zawodu przed 25 urodzinami (włącznie do czerwca 2011 r.: do 27 urodzin).

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © arbeitsamt.pl