Emerytura bezrobotnych

Emerytura przysługuje także bezrobotnym oraz osobom, które po ukończeniu 55 roku życia podjęły pracę w niepełnym wymiarze godzin.

Ten rodzaj emerytury otrzymają osoby ubezpieczone, które spełniają odpowiednie warunki:
a) urodzili się przed 1952 rokiem
b) ukończyli 63 lata
c) czas oczekiwania na emeryturę to przynajmniej 15 lat
d) w momencie pobierania pierwszego świadczenia są bezrobotne i po skończeniu 58,5 lat były bezrobotne w sumie przez 52 tygodnie; lub przynajmniej przez 24 miesiące kalendarzowe wykonywały pracę w niepełnym wymiarze godzin zgodnie z ustawą o pracy dla osób w wieku przedemerytalnym.
Dodatkowo osoby ubezpieczone są zobligowane w przeciągu ostatnich dziesięciu lat przed rozpoczęciem pobierania świadczeń rentowych przez co najmniej 8 lat opłacać obowiązkowe składki z tytułu zatrudnienia lub działalności gospodarczej.
Przedwczesne korzystanie ze świadczeń emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy urodzili się przed 1 stycznia 1946 jest możliwe po ukończeniu 60 roku życia. Osoby ubezpieczone, które urodziły się po roku 1951 nie mają możliwości pobierania tego rodzaju emerytury.