Długie ubezpieczenie

Od roku 2012 osoby bardzo długo ubezpieczone, które mają przynajmniej 65 lat i przez 45 lat opłacały obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne z tytułu zatrudnienia, działalności bądź też w okresach spowodowanych wychowaniem dziecka do lat dziesięciu, kiedy to owe składki nie były uiszczane, mogą rościć sobie nadal prawo do emerytury w momencie ukończenia 65 lat.
Prawo do emerytury dla osób szczególnie długo ubezpieczonych istnieje wówczas, kiedy spełnione są warunki ukończenia 67 lat oraz 35 lat czasu oczekiwania na emeryturę. Przedwczesne korzystanie z emerytury jest możliwe od ukończenia 65 roku życia. Ubezpieczony, który urodził się przed 1949 rokiem może z dniem ukończenia 65 roku życia przejść na emeryturę. Ci zaś, którzy urodzili się po 1948 roku, ale przed 1964 rokiem, są w grupie wiekowej, dla której stopniowo podwyższa się granica wieku emerytalnego z 65 na 67 lat.