Choroba pracownika podczas urlopu w Polsce

Gdy podczas urlopu zdarzy się, że pracownik zachoruje, to musi najszybciej jak to tylko możliwe zgłosić fakt choroby swojemu pracodawcy. Ponadto pracownik musi podać szacunkowy czas niezdolności do pracy. W przypadku gdy pracownik znajduje się za granicą np. w Polsce i tam zachoruje, ma również obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o swojej chorobie. Dodatkowo w takim przypadku pracownik poza oszacowaniem czasu niezdolności do pracy, musi podać pracodawcy adres w Polsce, pod którym się zatrzymał.

Powiadomienie o chorobie musi nastąpić niezwłocznie, tzn. bez karygodnego zwlekania. Pracownik lub osoba przez niego upoważniona musi do pracodawcy zadzwonić, wysłać faks lub email z informacją o chorobie. Zwykły list wysłany drogą pocztową nie wystarcza, gdyż nie jest on najszybszą drogą przekazywania informacji. Najodpowiedniejszym adresatem informacjo o chorobie jest dział kadr w firmie, do którego należy się zwrócić z powiadomieniem o wystąpieniu choroby. Przekazanie takiej informacji przez portiera bądź kolegę na pewno nie jest dobrym i bezpiecznym rozwiązaniem.

Należy pracodawcy podać również wszystkie dane kontaktowe do szpitala lub miejsca pobytu, w którym znajduje się osoba zatrudniona. Najważniejszym czynnikiem jest zatem szybka reakcja. Pamiętajmy, żeby nie czekać z powiadomieniem firmy o chorobie do wizyty u lekarza. Już sam fakt wystąpienia choroby – jeszcze bez badań i orzeczenia lekarskiego – powinien być zgłoszony pracodawcy natychmiast.

Jako członek kasy chorobowej (czyli Krankenkasse) osoba zatrudniona powinna się z nią również niezwłocznie skontaktować i zgodnie z obowiązującym prawem poinformować o swojej chorobie oraz szacowanym czasie niezdolności do pracy.

Obowiązek powiadomienia pracodawcy i ubezpieczyciela należy potraktować bardzo poważnie, ponieważ zgodnie z § 7 EntgFB pracodawca ma prawo odmówić wypłaty wynagrodzenia za pracę, jeśli uzna, że zasada powiadomienia go o niezdolności do pracy została złamana.

W razie zachorowania w czasie pobytu za granicą trzeba do 4 dni dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy. Dlatego będąc chorym w Polsce wysyłajmy jak najszybciej zaświadczenie od lekarza wraz z tłumaczeniem, aby dokumenty te dotarły wciągu wspomnianych 4 dni do niemieckiego pracodawcy. Jeśli choroba podczas urlopu zostanie prawidłowo udokumentowana, wówczas dni choroby nie będą liczone jako dni urlopowe.

Urlop roczny musi zostać udzielony i wybrany w ciągu bieżącego roku. Jedynie jeśli pracownik z ważnych osobistych lub zawodowych powodów nie może wybrać urlopu w danym roku, może przełożyć go na następny rok. Musi go jednak wykorzystać najpóźniej do 31 marca. Jeśli tego nie zrobi, dni wolne przepadną. W sytuacji gdy pracownik długo przebywa na zwolnieniu lekarskim, to pojawia się problem, co zrobić z zaległym urlopem ? Federalny Sąd Pracy uważa, że obowiązuje tu również powyższa zasada. Tak więc jeśli pracownik nie wykorzysta dni urlopowych w danym roku kalendarzowym, to one przepadną. Dodatkowo nie istnieje możliwość otrzymania wypłaty odszkodowania pieniężnego za urlop niewykorzystany. Nigdy w zasadzie nie ma takiej możliwości, żeby otrzymać pieniądze za niewykorzystane dni urlopu, jeśli stosunek pracy nadal istnieje. Taka możliwość jest tylko wtedy, gdy umowa o pracę zostaje zerwana i nie ma możliwości wybrania wolnego w dniach.

W Niemczech przysługują ustawowo 4 tygodnie urlopu wypoczynkowego w roku, co jest równoznaczne z 24 dniami wolnymi.

Przy okazji urlopu należy pamiętać o następujących regulacjach prawnych :

• urlop nie przysługuje tylko za czas, w jakim pracownik był zdolny do pracy, ale również przysługuje wtedy, gdy pracownik przepisowo przebywał na zwolnieniu lekarskim

• prawo do urlopu nie przepada, lecz jeśli nie zostanie on wykorzystany do końca roku kalendarzowego, pracodawca musi udzielić go w terminie późniejszym do końca marca roku następnego

• po rozwiązaniu umowy pracownik ma prawo do rekompensaty finansowej za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z całego roku i to nawet wtedy, gdy przebywał na zwolnieniu lekarskim, względnie nadal przebywa.

Źródło: Choroba pracownika a wymiar urlopu.