Bezpieczeństwo na budowie

Ustawa w sprawie koordynacji bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu budowy została stworzona przede wszystkim w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników na budowach. Ustawa ma zastosowanie na placach budowy, na których pracownicy różnych pracodawców wykonują równocześnie lub kolejno następujące po sobie prace.

Koordynacją budowlaną są w rozumieniu ustawy:
* Wykopy
* Kopanie
* Budowa w ścisłym tego słowa znaczeniu
* Ustawianie i demontaż prefabrykatów
* Urządzanie lub wyposażenie
* Zmiany, remonty, naprawy, utrzymanie, konserwacja, prace malarskie i czyszczenie
* Demontaż i rozbiórka

Wykonawca przy planowaniu i realizacji projektu budowlanego bierze pod uwagę ogólne zasady zapobiegania ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich przepisach prawa pracy. Wykonawca może przekazać zadania planowania i koordynowania osobie będącej tzw. koordynatorem.

W zakładach, w których przewidywany okres wykonywania pracy wynosi więcej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnionych jest więcej niż 20 pracowników lub ich planowany zakres prac przekroczy 500 dni roboczych w przeliczeniu na wszystkich pracowników, to takie prace należy zgłosić. Zawiadomienie musi być dokonane jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

Wykonawca jeszcze przed otwarciem budowy, dla której wymagane jest zawiadomienie – w przypadku wykonywania szczególnie niebezpiecznych prac – musi stworzyć plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Szczególnie niebezpieczne prace obejmują:

* Prace, w których pracownicy ponoszą ryzyko rozlania, zatonięcia, awarii lub są narażeni na metody lub warunki środowiskowe w miejscu pracy (co potwierdza charakter prac)

* Prace, w których pracownicy narażeni są na kontakt z substancjami chemicznymi lub biologicznymi, które stanowią szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników lub powodują konieczność wprowadzenia nadzoru zdrowotnego

* Praca związana z promieniowaniem jonizującym

* Praca w pobliżu linii energetycznych lub linii gazu

* Prace w trakcie których istnieje ryzyko utonięcia

* Roboty ziemne, podziemne i w tunelach

* Praca ze sprzętem do nurkowania lub w zbiornikach ciśnieniowych

* Prace, w których stosowane są materiały wybuchowe

* Montaż i demontaż ciężkich prefabrykatów

Rozporządzenie do ustawy w sprawie koordynacji bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu budowy określa wymagania zawodowe w zakresie planowania i koordynowania miejsca budowy.
Istnieje publiczny rejestr wszystkich osób fizycznych i prawnych, które pracują jako koordynator planowania dla dużych projektów budowlanych.

Europejska Federacja Przemysłu Budowlanego opublikowała „Przewodnik dla koordynacji bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach”. Przewodnik kładzie ciężar koncentracji na strategię skutecznej koordynacji bezpieczeństwa na placach budowy, jak również na praktyczne środki prewencji.

Źródło: Ustawa w sprawie koordynacji bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu budowy.